പി ടി സി എം ജീവനക്കാരുടെ മുൻഗണന പട്ടിക – കരട് പട്ടിക

പി ടി സി എം ജീവനക്കാരുടെ മുൻഗണന പട്ടിക

Capture

 

മേൽ പട്ടിക പരിശോധിച്ച് പരാതികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ രേഖ മൂലം ഡിഡി യിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്