Transfer and Postings of HSA Core and Language

HSA Arabic

HSA English

HSA Hindi

HSA Jr Lang FT Arabic (LP)

HSA Malayalam

HSA Maths

HSA Maths Tamil

HSA Natural Science

HSA Physical Science

HSA Sanskrit

HSA Social Science

Jr Lang FT Hindi

Jr Lang PT Hindi

Jr Lg PT Sanskrit

Advertisements